Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

07042024

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
185
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
461733

Khách đang xem

Hiện 32 khách đang xem website

Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Tin tức:

          UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 28/9/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

      Theo đó, mục đích nhằm triển khai, thực hiện kịp thời Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Hà Tĩnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh Hà Tĩnh.

         Phạm vi của chương trình là thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực, gồm: di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện, văn hóa dân tộc, văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa...

        Đối tượng thực hiện là di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận, di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc nguy cơ mai một. Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, các di tích có giá trị tiêu biểu có nguy cơ xuống cấp, các thiết chế văn hóa. Đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ.

           Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp.

         Một là, hoàn thiện hệ thống các văn bản chủ trương, chính sách về văn hóa và nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo. Tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, hợp tác công tư cho phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh. Thực hiện chính sách trọng dụng, tuyển dụng, đãi ngộ, tôn vinh tài năng và cống hiến đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá. Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến sâu rộng về các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này của tỉnh đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư, đội ngũ những người làm văn hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, tiếp tục phân cấp quản lý văn hóa cho các địa phương.

          Hai là, bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hoá của dân tộc.

        Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Triển khai Chuyển đổi số trong ngành thư viện. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện cơ sở.

        Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân. Nghiên cứu xây dựng chuẩn mực về văn hóa trong công sở, của công chức và cộng đồng. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trong môi trường số. Xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên Hà Tĩnh, chương trình giáo dục nghệ thuật trong nhà trường.

         Năm là, quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Hà Tĩnh.

29092023

 Học sinh đến học tập tại thư viện tỉnh Hà Tĩnh

                                                                           Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ