Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
161
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
417115

Khách đang xem

Hiện 26 khách đang xem website

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tin tức: 

 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 14 thủ tục hành chính mới ban hành, 49 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, lĩnh vực thư viện có 3 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

3 thủ tục hành chính mới ban hành, gồm:

1. Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

2. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

3. Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyếtđịnh này, trong thời hạn 05 ngày làm việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2023; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Di sản, Nghiệp vụ Văn hóa, Nếp sống Văn hóa và Gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

09022023

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ