Chào mừng bạn đến với website Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết

12112019

tvqg vn

Thống kê

Số bài viết
123
Liên kết web
20
Lượt đọc bài
313879

Khách đang xem

Hiện 29 khách đang xem website

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

Tin tức

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Đề án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

Các yêu cầu đặt ra là: Phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020; bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội. Gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nội dung và tiến độ thực hiện đề án từ năm 2021 – 2025 bao gồm: Đề xuất hoàn thiện thể chế; xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc, biên soạn tài liệu; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc; tuyên truyền phát triển văn hóa đọc; xã hội hóa, vận động tài trợ; hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc; kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết đề án.

Nguyễn Nga

Các bài khác trong Tin tức

Xem toàn bộ